မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် MPU အဖွဲ့၀င် ဘဏ်များမှ MPU Credit Card ၀န်ဆောင်မှုကို ပြည်သူများသို့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီး ဌာနမှ အခွန် ငွေများကို MPU e-commerce မှတဆင့် MPU Card များအသုံးပြုပြီး ပေးချေနိုင် ပြီဖြစ်ပါသည်။